REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OVII

 

Część 1: postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego OVII jest sprzedaż detaliczna Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu: https://ovii.pl/. Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin Sklepu OVII jest udostępniany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu: https://ovii.pl/.
 3. Postanowienia Regulaminu wiążą zarówno Sprzedającego jak i Klienta.
 4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym OVII Klient wyraża zgodę na wszelkie postanowienie wynikające z niniejszego Regulaminu.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego OVII nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie adresowane do potencjalnych Klientów zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Część 2: definicje

 1. Klient – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży będący: pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobą prawną bądź jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Sprzedawca – Drake sp. z o.o. Maksymilianowo 40, 64 – 060 Maksymilianowo.
 4. Cena – wyrażona w złotych polskich cena nabywanego przez Klienta produktu oferowanego przez Sprzedawcę, obejmuje ona wszelkie przewidziane przez system prawny podatki i jest uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego OVII : https://ovii.pl/.
 5. Pełnomocnik – pełnoletnia osoba działająca wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym OVII .
 6. Regulamin – dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający szczegółowe zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym OVII .
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 9. Umowa sprzedaży – umowa, o której owa w art. 535 i następnych kodeksu cywilnego, zawierana na odległość miedzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Towar – objęta umową sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu Internetowego OVII .
 11. Sklep Internetowy OVII – sklep internetowy Sprzedawcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży detalicznej przez Internet, udostępniony na stronie internetowej: https://ovii.pl/.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie odrębnych przepisów.
 13. Dane osobowe – informacje dotyczące osoby Klienta, udostępnianie Sprzedawcy przez Klienta, niezbędne Sprzedawcy do prawidłowej realizacji zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e – mail.
 14. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Część 3: zawarcie umowy sprzedaży na odległość

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Stroną przedmiotowej umowy nie jest natomiast Pełnomocnik, który w imieniu Klienta dokonuje odbioru zakupionych w Sklepie Internetowym Towarów.
 2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest siedziba Sprzedawcy: Maksymilianowo 40, 64 – 060 Maksymilianowo .
 3. Umowa Sprzedaży jest zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną dokonanego przez Klienta zamówienia.

Część 4: złożenie zamówienia przez Klienta

 1. Klient dokonuje zamówienia oferowanych przez Sprzedawcę Towarów w formie elektronicznej.
 2. Składając zamówienie Klient podaje swoje dane osobowe oraz wskazuje wybrany przez siebie sposób płatności i sposób odbioru zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej przyjęcie dokonanego przez Klienta zamówienia oraz skierowanie go do realizacji, poświadczając równocześnie fakt zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży.

Część 5: metody płatności

 1. Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz sprzedawcy Ceny zakupionych przez siebie Towarów.
 2. Cena może być uiszczona przez Klienta gotówką lub kartą kredytową – w przypadku osobistego odbioru zakupionych przez klienta Towarów w siedzibie Sprzedawcy bądź przelewem zwykłym – w przypadku osobistego odbioru zakupionych przez klienta Towarów w siedzibie Sprzedawcy oraz w przypadku odbioru zakupionych przez Klienta Towarów za pośrednictwem Pełnomocnika.
 3. W przypadku osobistego odbioru zakupionych przez klienta Towarów w siedzibie Sprzedawcy klient uiszcza Cenę z chwilą wydania zakupionych przez niego Towarów.
 4. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do uiszczenia Ceny w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany rachunek bankowy: Drake sp. z o.o. Maksymilianowo 40, 64 – 060 Maksymilianowo , Bank mBank S.A.,

93 1140 2004 0000 3502 7618 6835.

W razie nieuiszczenia Ceny we wskazanym terminie poczytuje się, iż Klient zrezygnował z zakupu, a umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.

 1. W razie odbioru zakupionych przez Klienta Towarów za pośrednictwem Pełnomocnika Sprzedawca dolicza do Ceny Towaru wynagrodzenie Pełnomocnika oraz poniesione przez niego koszty dostarczenia Towarów na wskazany przez Klienta adres. W powyższym

przypadku o ostatecznym koszcie zamówienia Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.

Część 6: realizacja zamówienia przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania dokonanego przez Klienta zamówienia oraz do wydania Klientowi zakupionego przez niego Towaru.
 2. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta w formie elektronicznej wiadomości, obejmującej swą treścią potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zrealizowaniu jego zamówienia oraz o możliwości jego odbioru w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta Sprzedawca powiadomi go o tym również telefonicznie.
 4. W przypadku niezawinionej przez Sprzedawcę niemożności realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Klienta drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Sprzedawca dokonuje wówczas zwrotu uiszczonej przez Klienta Ceny na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 30 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia.

Część 7: odbiór zakupionych Towarów

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych przez siebie Towarów w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy w formie elektronicznej informacji o realizacji zamówienia i możliwości jego odbioru. W przypadku nieodebrania Towarów we wskazanym terminie Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami składowania zakupionych Towarów.
 2. Odbiór zakupionych przez Klienta Towarów następuje w siedzibie Sprzedawcy bądź przy pomocy działającego w imieniu Klienta Pełnomocnika.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu odbioru Sprzedawca wydaje Towar bezpośrednio Klientowi, upoważnionej przez niego pisemnie osobie pełnoletniej bądź Pełnomocnikowi. Towar jest wydawany w stanie wolnym od wad.
 4. Osobisty odbiór Towaru przez Klienta lub przez pełnoletnią pisemnie upoważnioną przez niego osobę następuje w siedzibie Sprzedawcy: Maksymilianowo 40, 64 – 060 Maksymilianowo i jest możliwy w dni robocze w godzinach 8.00 – 21.00.
 5. W przypadku gdy zakupiony Towar jest napojem alkoholowym Sprzedawca odmawia wydania Towaru osobie niepełnoletniej, osobie nieupoważnionej oraz osobie będącej pod wpływem

alkoholu. W razie wątpliwości co do wieku osoby odbierającej Towar Sprzedawca może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

 1. Odbiór Towarów przez pełnomocnika jest możliwy jedynie po uprzednim udzieleniu Pełnomocnikowi przez Klienta pisemnego pełnomocnictwa do dokonania tej czynności. W celu skorzystania z możliwości odbioru Towaru przez Pełnomocnika Klient udziela pisemnego pełnomocnictwa wskazanemu przez Sprzedawcę pracownikowi wybranej przez niego firmy kurierskiej.
 2. Pełnomocnik dostarcza zakupiony Towar pod adres wskazany przez Klienta w terminie jednego dnia roboczego od dnia odbioru Towaru na rzecz Klienta.
 3. W przypadku gdy zakupiony Towar jest napojem alkoholowym Pełnomocnik odmawia wydania Towaru osobie niepełnoletniej, osobie nieupoważnionej oraz osobie będącej pod wpływem alkoholu. W razie wątpliwości co do wieku osoby odbierającej Towar Pełnomocnik może zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 4. Wynagrodzenie Pełnomocnika oraz poniesione przez niego koszty dostarczenia Towarów na wskazany przez Klienta adres ponosi Klient. Wysokość wspomnianych opłat zostanie przez Sprzedawcę uwzględniona w ostatecznym koszcie zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej.
 5. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika oraz poniesione przez niego koszty dostarczenia Towarów na wskazany przez siebie adres równocześnie z zapłatą Ceny na rzecz Sprzedawcy zgodnie z wybraną przez siebie uprzednio metodą płatności.
 6. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od Sprzedawcy uiszczonego uprzednio wraz z Ceną Towarów wynagrodzenia Pełnomocnika.

Część 8: Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do tego aby w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym wszedł w podsiadanie zamówionych przez siebie Towarów odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy. W przypadku skorzystania przez klienta z niniejszego uprawnienia umowę sprzedaży poczytuje się za niezawartą.
 2. Odstępując od zawartej na odległość umowy sprzedaży Klient nie musi podawać jakiejkolwiek przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.
 3. Klient może zrealizować przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.4. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient przesyła na adres sprzedawcy: Drake sp. z o.o., Maksymilianowo 40, 64 – 060 Maksymilianowo .
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej Klient wysyła na adres e – mail Sprzedawcy zamowienia@ovii.pl.
 5. W terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient przesyła zwracany przez siebie Towar, w stanie nienaruszonym wraz z otrzymanym przez siebie dokumentem sprzedaży na adres sprzedawcy: Drake sp. z o.o. Maksymilianowo 40, 64-060 Maksymilianowo. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanego przez Klienta Towaru.
 6. Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego na który zostanie zwrócona mu Cena zakupionych przez siebie Towarów.
 7. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego Cenę Towaru w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego przez Klienta Towaru. Zwrot Ceny Towaru następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku gdy zwracany przez Klienta Towar nie znajduje się w stanie nienaruszonym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego Ceny.

Część 9: Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zrealizować przysługujące mu uprawnienie do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Reklamację w formie pisemnej Klient przesyła na adres sprzedawcy: Drake sp. z o.o. Maksymilianowo 40, 64 – 060 Maksymilianowo .
 3. Reklamację w formie elektronicznej Klient wysyła na adres e – mail Sprzedawcy: zamowienia@ovii.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

Część 10: Ochrona prywatności

 1. W celu skorzystania z usług Sklepu Internetowego OVII Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu e – mail. Odmowa udostępnienia niniejszych danych przez Klienta jest poczytywana jako rezygnacja z zakupu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Klienta, w szczególności do należytego zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Klient, który udostępnił Sprzedawcy swoje dane osobowe jest uprawniony do wglądu w ich treść oraz do ich poprawiania. Udostępnienie następuje niezwłocznie na pisemne żądanie Klienta.

Część 11: rozwiązywanie sporów

 1. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotyczących zawartej miedzy stronami Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego .
 2. W przypadku skierowania zaistniałego miedzy stronami sporu na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd ogólnie właściwy dla Sprzedawcy.

Część 12: postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny ich wprowadzenia.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego OVII : https://ovii.pl/.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu realizowane są według uprzednio obowiązujących postanowień Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone począwszy od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu realizowane są według nowej wersji Regulaminu.
 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 r.

                                  

Drake sp. z o.o. | Maksymilianowo 40, 64-060 Maksymilianowo | VAT: PL-9950260358

www.drake.com.pl